Facebookgoogle_plus

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Właścicielem marki KRZESLAEVENTOWE.PL jest firma KRISTOM s.c. z siedzibą: os. Kazimierzowskie 10/72, 31-840 Kraków, NIP: 678-312-90-31

2. Umowa najmu zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną lub firmą (zwaną dalej NAJEMCĄ), a firmą KRISTOM s.c.(zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM.

3. Złożenie zamówienia przez NAJEMCĘ jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

4. Zamówienia są przyjmowane przez WYNAJMUJĄCEGO tylko i wyłącznie w formie pisemnej drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@krzeslaeventowe,.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.krzeslaeventowe.pl

5. NAJEMCA jest zobowiązany do potwierdzenia oferty najmu przedstawionej przez WYNAJMUJĄCEGO nie później niż 24h od jej otrzymania (chyba, że zostało ustalone inaczej). Po upływie wyżej wymienionego terminu oferta staje się nie ważna i wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za brak dostępności danego asortymentu.

6. Kwota wynajmu przedstawiona w OFERCIE jest naliczana za okres wynajmu od dnia odbioru do dnia zwrotu asortymentu w systemie 3 dniowym ( 1 dzień – cena podstawowa, 2 dni – cena podstawowa + 50% ceny podstawowej, 3 dni – cena podstawowa + 75% ceny podstawowej). Po upływie 3 dni wynajmu kwota zostaje naliczana od początku w systemie 3 dniowym.

7. NAJEMCA jest zobowiązany do wpłaty 100 % zadatku w kwocie zawartej w ofercie nie później niż na 7 dni przed wykonaniem usługi na podstawie faktury pro forma przesłanej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia w formie pisemnej drogą elektroniczną.

8. W przypadku zamówień złożonych przez NAJEMCĘ w terminie krótszym niż 7 dni wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu nie zwłocznie po otrzymaniu faktury pro forma.

9. W razie odstąpienia od umowy przez NAJEMCĘ w terminie krótszym niż 7 dni, a  maksymalnie 2 dni przed umówionym terminem wykonania usługi nakłada się na NAJEMCĘ karę umowną w wysokości 50% wartości przedmiotu zamówienia. W terminie krótszym niż dwa dni kara umowna wynosi 100% wartości zamówienia.

10. NAJEMCA nie może zmniejszyć ilości zamówionego asortymentu po potwierdzeniu złożonego zamówienia. W razie takiej sytuacji łączna kwota zamówienia nie zostanie pomniejszona.  NAJEMCA może zwiększyć ilość wynajmowanego asortymentu pod warunkiem, że jest on dostępny za co WYNAJMUJĄCY nie bierze odpowiedzialności. Brak dostępności przy zwiększeniu asortymentu nie daje prawa NAJEMCY do odstąpienia od umowy najmu.

11. NAJEMCA jest zobowiązany do odbioru zamówionego asortymentu osobiście lub przez osobę wskazaną przez NAJEMCĘ.

12. Obowiązkiem NAJEMCY jest sprawdzenie ilości oraz stanu technicznego dostarczonego asortymentu.

13. NAJEMCA zobowiązuje się do wykorzystywania wynajętego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. W razie uszkodzenia lub zagubienia wynajętego asortymentu  NAJEMCA jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów wynikających z zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania wynajętego asortymentu przez NAJEMCĘ.

15. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w formie podwójnej wartości uszkodzonego lub zagubionego asortymentu przez NAJMECĘ, jeżeli sytuacja taka powtarza się więcej niż podczas trzech wynajmów w ciągu roku, co uważa się za rażące zaniedbanie ze strony NAJEMCY

16. Jeżeli zamówiony asortyment jest dostarczany przez WYNAJMUJĄCEGO na miejscu powinna się wstawić osoba uprawniona odbioru zamówionego asortymentu.

17. Dostawa zamówienia przez WYNAJMUJĄCEGO jest usługą dodatkowo płatną. Wartość usługi transportowej jest przedstawiana w ofercie podczas składania zamówienia. Usługa transportowa nie obejmuje wnoszenia asortymentu na piętra oraz znoszenia do piwnic. Usługa taka jest dodatkowo płatna i jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby pięter i ilości asortymentu.

18. WYNAJMUJĄCĄCY zobowiązuje się do wyładunku dostarczonego asortymentu w pierwszym zadaszonym miejscu maksymalnie 20 m od pojazdu.

19. W przypadku dostawy i odbioru wynajmowanego asortymentu przez WYNAJMUJĄCEGO po wykupieniu usługi transportowej NAJEMCA jest zobowiązany do przygotowania asortymentu do odbioru w jednym miejscu nie dalej niż 20 m od pojazdu, chyba że zostało ustalone inaczej lub zostały wykupione dodatkowe usługi.

20. Dostawa zamówionego asortymentu do NAJEMCY nie obejmuje jego montażu, demontażu oraz rozstawiania. Jest to usługa dodatkowo płatna i wyceniana indywidualnie w zależności od stopnia trudności.

21. Transport wewnętrzny po budynkach jest usługą dodatkowo płatną w zależności od odległości, stopnia trudności i ilości zamówionego asortymentu.

 

22. WYNAJMUJĄCY nie wyraża zgody na przewożenie wypożyczonego asortymentu przez NAJEMCĘ pojazdami nieprzystosowanymi do transportu mebli.

23. Asortyment przekazany przez WYNAJMUJĄCEGO do wynajmu jest używany i nosi ślady użytkowania.

24. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych oraz firmowych w celach marketingowych.

25. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypu NAJEMCY w celu marketingowym na stronach WWW należących do WYNAJMUJĄCEGO w celu budowania wizerunku marki i firmy.

26. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.